سنسور proximity معمولا کنار بلندگوی در گوشی موبایل قرار دارد.

با حرکت دادن دست خود به صورت های زیر پخش صدا را کنترل کنید:
- نگهداشتن دست خود جلوی سنسور: Pause/Resume
- ایجاد یک موج با دست خود: Next Song
- ایجاد دو موج با دست خود: Previous Song

لیست پخش کننده هایی که این برنامه با آنها سازگاری دارد:
Spotify
Rocket Player
PowerAmp Menu -> More -> Settings -> Headset -> Respond to Headset Buttons
Pandora
Slacker Radio
Uber Music
Samsung Music Player (Galaxy S2 and Note.. not Galaxy S, Y)
Google Music
MixZing Menu -> Settings -> Headset and Buttons -> Enable Headset Controls
doubleTwist Settings -> Player Settings -> Use headset controls
Winamp Menu -> Control Headset
DoggCatcher
PodPlayer+

با حرکت دادن دست خود به صورت های زیر تماس را کنترل کنید:
- ایجاد یک موج با دست خود: قطع صدای زنگ
- ایجاد دو موج با دست خود: پاسخ یا قطع تماس