از قابلیت های این محافظ صفحه نمایش به موارد زیر می توان اشاره کرد:
- نمایش زمان
- کیفیت بسیار مناسب در طراحی این محافظ صفحه نمایش
- به روزرسانی خودکار ساعت دیجیتالی به واسطه ارتباط با اینترنت
- رنگ های متنوع
- و ...